หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รอ 0023.3/ว5548 ขอส่งรายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ e-book  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.5/ 18355 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.5/ว1085 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.5/ว939 การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนสิงหาคม2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.5/ว5596 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่4 กรกฎาคม-กันยายน 2563 เพิ่มเติม  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.5/ว5597 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542งวดที่8/2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.5/ว938 การนำเงินส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.3/ว5591 ประกาศข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.3/ว5590 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.5/ว5593 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 24 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.3/ว937 การดำเนินการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 23 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.3/ว5563 แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  [ 23 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.5/ว5569 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นe-LAASตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564  [ 23 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.3/ว5562 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  [ 23 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.3/ 18182 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 23 ก.ย. 2563 ]   
รอ 0023.5/ว5543 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุ  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
รอ 0023.5/ว5542 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2563 เพิ่มเติม  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
รอ 0023.3/ว5555 การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย กรณีอุทกภัย [ เอกสาร1 ]  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
รอ 0023.3/ว5547 แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
รอ 0023.3/ว5549 แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2563 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 236
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 1,995,896 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10