หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รอ 0023.3/ว846 กระบวนการและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 2566 - 2570  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว4250 การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว839 แนวทางการจัดการกับอาคารหรือสิ่งปลุกสร้างอื่นใดที่ตั้งอยู่ในวัดฯ  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ 12236 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว4285 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.2/ว756 เห็นชอบตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนของโครงการ/กิจกรรมฯ เพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.2/ว837 เห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากการปฏิบัติงาน  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.2/ว835 เห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.2/ว832 เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.2/ 581 เห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.2/ 580 เห็นชอบให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว832 การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว833 การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ 12098 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการกระตุ้นน้ำเศรษฐกิจฐานรากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4  [ 30 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว831 แจ้งแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  [ 29 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว830 แจ้งแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  [ 29 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.3/ว4248 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  [ 29 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.5/ 12093 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)  [ 29 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.2/ว826 เห็นชอบการให้โอนหรือรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งในเทศบาล  [ 29 ก.ค. 2564 ]   
รอ 0023.2/ว827 เห็นชอบผลการประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ รอบเดือนตุลาคม 2563 และรอบเดือนเมษายน 2564  [ 29 ก.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 331
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 4,085,173 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10