หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
''การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''

วิสัยทัศน์ อบต.ดงครั่งน้อย
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
'การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี
มีความรู้ทันสมัย สืบสานวัฒนธรรม
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ''
อบต.ดงครั่งน้อย
1
2
 
 
 
 
 

 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปจด.ตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปจด.สิงหาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (ไตรมาส 4) ว119 [ 1 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
รายงานการประชุมสภา อบต.ดงครั่งน้อย สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
รายงานการประชุมสภา อบต.ดงครั่งน้อย สมัยวิสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที [ 24 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
รายงานการประชุมสภา อบต.ดงครั่งน้อย สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 5 เด [ 24 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
รายงานการประชุมสภา อบต.ดงครั่งน้อย สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 5 เด [ 24 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
 
 
 
 

 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3706  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3705  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ สน.คท. มท 0808.2/ว7167  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว3698  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว3684  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3699  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว3702 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3700  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว3701 [เอกสารแนบ]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3683 [แบบรายงาน]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21800-21804  [ 30 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท. 0808.2/21687-21762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2563 ]
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)) กพส. มท 0810.2/3677  [ 27 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว3679  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3674  [ 27 พ.ย. 2563 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3680  [ 27 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3664  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3663 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/21642-21681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว3631  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23 สน.คท. มท 0808.3/ว3659 [รายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
 
 
 
   
 

วัดดงครั่งน้อย  
 
 

อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปจด.ตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปจด.สิงหาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
อบต.ดงครั่งน้อย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (ไตรมาส 4) ว119 [ 1 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานการประชุมสภา อบต.ดงครั่งน้อย สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที [ 28 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานการประชุมสภา อบต.ดงครั่งน้อย สมัยวิสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันอังคาร ที [ 24 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานการประชุมสภา อบต.ดงครั่งน้อย สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 5 เด [ 24 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
อบต.ดงครั่งน้อย รายงานการประชุมสภา อบต.ดงครั่งน้อย สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 5 เด [ 24 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
อบต.ดงครั่งน้อย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
 
 
 

 
 

 
เทิดทูลสถาบันฯ (14 พ.ย. 2563)    อ่าน 192  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 1835  ตอบ 1  
 
รอ 0023.3/ว6895 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 30 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.2/ว1142 เห็นชอบให้แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดองคืการบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  [ 28 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.2/ 1303 เห็นชอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและให้แต่งตั้งพนักงานครูอันดับครูผู้ช่วยดำรงตำแหน่งครู ค.ศ.1  [ 28 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.2/ 1302 เห็นชอบผลการประเมินผลงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  [ 28 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023/ว1139 เห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเห็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.3/ว1138 ตรวจสอบข้อมูลสำรวจปัญหาความต้องการในพื้นที่แหล่งน้ำ [ แนบ1 ]  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.1/ว1136 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักการจัดทำประมวลจริยะธรรมฯ  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.1/ว1128 แจ้งหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ์  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.2/ว1132 เห็นชอบการต่อสัญยาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.2/ว1131 เห็นชอบให้พนักงานส่วนตำบลลาออกจากราชการ  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.2/ว1129 เห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.2/ว1130 พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023/ว1115  เห็นชอบการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีบรรจุและแต่งตั้งไม่ครบสองปี  [ 27 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.2/ว1119 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ รอบเดือนตุลาคม 2563  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023/ 1300 เห็นชอบการเลื่อนระดีบและแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับประเภททั่วไป  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023/ว1123 แจ้ง มติ ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12/2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบจ้างฯ ต่อสัญญาจ้างฯ พนักงานจ้างพ้นจากการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลลาออก และ เลื่อนระดับฯ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.2/ว1129 เห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.2/ว1118 เห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023.2/ 1295 เห็นชอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
รอ 0023/ 1293-1294 เห็นชอบให้พนักงานส่วนตำบลย้ายเปลี่ยนสายงาน/ย้ายพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 26 พ.ย. 2563 ]    
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 043-030-377
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2558
จำนวนผู้เข้าชม 2,405,573 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10