หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คัมภีร์วินัยมืออาชีพ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ลดความเครียดในการทำงาน [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือสมรรถนะหลัก [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่ง [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการกำหนดสมรรถนะผู้บริหาร [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)